سامانه مدرسه هوشمند پویان

 پانل ورود کاربران

نمونه سوال هشتم

MySQL server has gone awayMySQL server has gone away
 دانش آموز ممتاز
کلاس: شهید محمد رجبی (ب)
امیرحسین اسقانیان
رتبه:1
معدل:19.44
غلامحسین افضلی
رتبه:2
معدل:19.25
MySQL server has gone away